Lian Huan Quan Class 12

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy And Cookies.
I Accept

Lian Huan Quan Class 12
Code: LHQSYM12

Part One – Warm up

Part Two – Foundation / Basic

Kicks

1. Front Kick – Front Kick

2. Inside Kick – Li He Tui

3. Outside Kick – Wai Bai Tui

4. Side Kick – Ce Ti Tui

Combination

1. Zhen Jiao Gong Double Push + Gong Bu Ding Zhou

2. Xu Bu Tui Zhang

3. Cai Jiao Jia Da

Part Three – Form / Tao Lu

Form – Lian Huan Quan – Linking Fist

1. Practice

2. Lian Huan Quan Section 12

Part Five – Strength & Flexibility

  • Level: Beginner

  • Practice: Kung Fu

  • Teacher: Shi Yan Ming

  • Focus: Lian Huan Quan

  • Duration: 1:17:51

Go to Top